Voorwaarden voor subsidie

Om voor een subsidie van het Loket Culturele Zaken in aanmerking te komen, moet uw aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De subsidie wordt aangevraagd voor en door een lokaal initiatief dat bijdraagt aan het culturele leven van Woerden en dat plaatsvindt in de gemeente Woerden.
 • De activiteit mag niet tegelijkertijd door anderen op vergelijkbare wijze worden aangeboden in de gemeente Woerden.
 • De subsidie mag niet gebruikt worden voor de opbouw van kapitaal of toegevoegd worden aan de algemene middelen van de aanvrager.
 • Subsidiëring door het Loket Culturele Zaken is niet mogelijk als de activiteit ook direct door gemeente Woerden gesubsidieerd wordt.
 • De activiteit mag geen commercieel doel hebben of/en als doel hebben leden of donateurs te werven.
 • De activiteit heeft nog niet plaatsgevonden. Subsidie dient altijd vooraf aangevraagd te worden.
 • Activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten aanvangen binnen één jaar na toekenning van de subsidie.
 • De subsidie van het loket is een aanvulling op zelf gegenereerde middelen en is altijd een sluitpost van de begroting. (n.v.t. bij de Cultuurprikkel)
 • Wij werken volgens de Governance code cultuur. Organisaties/stichtingen die subsidie aanvragen voldoen hier ook aan.
 • Kosten van levensonderhoud of salariskosten (gage) komen niet voor financiële ondersteuning in aanmerking, met uitzondering van ingehuurde deskundigheid nodig om de activiteit uit te kunnen voeren.
 • Investeringen in gebouwen en inventaris komen niet voor financiële ondersteuning in aanmerking.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is mede afhankelijk van de hoogte van de aanvraag. Het Cultuur Platform Woerden hanteert de volgende vuistregel: de subsidie is de sluitpost van de totale begroting.

Toegekende aanvragen worden geregistreerd in het subsidieregister. Het bestuur kan ook beslissen om in plaats van subsidie (gedeeltelijk) een garantiebedrag toe te kennen.

Uitzonderingen

In bijzondere gevallen kan het Cultuur Platform besluiten in positieve zin van deze subsidieregels af te wijken. Met andere woorden, in bijzondere gevallen kan het CPW besluiten toch subsidie toe te kennen ook al voldoet de aanvraag niet aan alle criteria. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de activiteit van bijzondere waarde is voor Woerden.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met het besluit van het Cultuur Platform over de financiële bijdrage, kunt u via info@cultuurplatformwoerden.nl contact met ons opnemen om tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet lukt, bestaat de mogelijkheid om via ons postadres schriftelijk bezwaar in te dienen bij de bezwaarcommissie van het Cultuur Platform.